Tento příspěvek se krátce bude zabývat právní úpravou zprostředkování práce v kontextu internetu, a vysvětlíme jakým způsobem řešíme tuto problematiku na našem portále.

V prvé řadě je třeba vědět co znamená pojem zprostředkování; v Českém právním řádu se jedná o pojmenovaný typ smlouvy (§ 2445 a násl. NOZ), kdy smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel (tj. workon.cz) zavazuje, že zájemci (tj. uživatel portálu) obstará příležitost k uzavření určité smlouvy s třetí osobou (a obvykle se zájemce zavazuje také zaplatit zprostředkovateli provizi).

Z výše uvedeného je zřejmé, že samotný zprostředkovaný smluvní vztah existuje pouze mezi uživateli (např. smlouva o dílo, kterým se uživatelé domluví na dodání seminární práce) a povinnosti zprostředkovatele jsou, ze samé podstaty smlouvy o zprostředkování, splněny nejpozději v momentu uzavření zprostředkované smlouvy. Po uzavření zprostředkované smlouvy tak zprostředkovatel nemá žádný nárok zasahovat do smluvního plnění mezi smluvními stranami – uživateli. (Pro úplnost a jasnost je nutné rozlišovat mezi smlouvou o zprostředkování, kterou se zprostředkovatel zavazuje obstarat příležitost uzavření smlouvy, a zprostředkovanou smlouvou,  což je smlouva uzavřená mezi zájemcem a třetí osobou na základě zprostředkované příležitosti.)

Stejně jako při uzavření jakéhokoliv jiného smluvního vztahu se na zprostředkované smlouvy uzavřené po internetu vztahují veškeré právní předpisy a zákony, a z nich vyplývající práva a povinnosti. Například u smlouvy o dílo zhotoviteli vznikají povinnosti z vadného plnění dle § 2617 NOZ pokud dodá vadné dílo, a objednatel se splnění těchto povinností může domáhat. Skutečnost, že k uzavření smlouvy došlo po internetu je pro tuto situaci nedůležitá.

Kamenem úrazu v případě zprostředkování práce po internetu jsou případy, kdy nastane neshoda mezi smluvními stranami a je potřeba vydat závazné rozhodnutí, které by tuto neshodu řešilo. A pokud není ujednáno jinak prostřednictvím rozhodčí doložky, příslušný vydat takové rozhodnutí je pouze soud. Proto lze vyvodit, že veškerá rozhodnutí zprostředkovatele v případě konfliktu mezi smluvními stranami (včetně rozhodnutí administrátorů na našem portále) mají v realitě pouze usměrňující efekt, jelikož v případě skutečného sporu je takové rozhodnutí právně bezvýznamný akt, který může jedna ze smluvních stran napadnout u soudu.

Z tohoto důvodu v nejbližší době rozšiřujeme v rámci zprostředkování práce/projektů naše služby o možnost uzavření smlouvy s rozhodčí doložkou. Tato doložka má za následek, že veškeré spory vyplývající z projektů na workon.cz bude moci rozhodnout subjekt zvolený zprostředkovatelem, v režimu rozhodčího řízení. Tento přístup má hned několik výhod:

 • jsou odstraněny veškeré pochyby a nejistota o právním stavu mezi uživateli, 
 • řešení sporu je rychlejší, jelikož není zpomalováno formálními požadavky soudního řízení,
 • řešení sporů je levnější, jelikož rozhodčí řád a poplatky jsou uzpůsobeny pro specifický typ sporu ze zprostředkovaných smluv, 
 • spor je rozhodován rozhodcem, jež má expertizu v oboru, nebo si na vlastní náklady přizve znalce z oboru, a
 • spor je ukončen vydáním závazného a vymahatelného rozhodčího nálezu.

V rámci tohoto příspěvku bychom chtěli zdůraznit, že bez ohledu na případnou právní konstrukci jiných zprostředkovatelských portálů jsou všechny smlouvy uzavřené bez rozhodčí doložky napadnutelné smluvními stranami u soudu. Bez ohledu na případnou formulaci, pokud je smluvním ujednáním přesunuta pravomoc soudu rozhodovat o sporech z dané smlouvy na jiný subjekt, jedná se o rozhodčí doložku (nehledě na případné kvalifikační podmínky, nebo omezenou věcnou příslušnost), která musí být uzavřena v souladu se zákonem a judikaturou soudů, jež kladou rozsáhle podmínky, které je nutní splnit pro platnost rozhodčí doložky.

Některé subjekty mohou spoléhat na určité právní vákuum, jež je obvykle asociováno s poskytováním služeb po internetu, vzhledem k nehmatatelnosti vzniklých závazků a vleklosti vymáhání nároků, zejména z důvodu obtížné identifikace smluvních stran. Tento přístup považujeme za značně nezodpovědný a neudržitelný, vzhledem k potenciální škodě způsobené takovým přístupem oběma smluvním stranám.

V posledním, ve věci výše uvedené problematiky (ne)dostatečné identifikace smluvních stran, jež může ztížit nebo zcela vyloučit vymáhání smluvních nároků, pro tyto případy využíváme služby mojeID, které v daných případech supluje nutnost kontroly občanského průkazu. Nejedná se pouze o jednoduchý způsob registrace na našem portále, ale také o možnost bezpochybného prokázání identity každého uživatele, za účelem zvýšení důvěryhodnosti a především bezpochybné určení účastníka smluvních vztahů. Z těchto důvodů se jedná o integrální část služeb poskytovaných na portále workon.cz, a doporučujeme její využití každým uživatelem. A pro jednodušší rozlišení těchto uživatelů bude další bezprostřední aktualizací portálu přidáno vizuální rozlišení ověřených a běžných profilů.

 

Doufáme, že Vás byl tento příspěvek přínosný, a v případě dalších otázek v této věci nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře.

Tímto bychom chtěli „slavnostně“ oznámit spuštění našeho portálu na zprostředkování práce a projektů.

S tím je zároveň nutné uvést, že v nadcházejících dnech a týdnech budeme postupně rozšiřovat funkce portálu o další možnosti, a to zejména:

 1. Portfolia pracovníků
  Jedna z možností jak nalákat potenciální zákazníky – zadavatele je vylepšit svůj profil o portfolium, kde ukážete to nejlepší z Vaší dosavadní práce. Rozsah není nijak omezen, proto můžete nahrát designové koncepty stránek, odkazy, ukázky kódu, nebo ukázku seminární práce, kterou jste napsali, představivosti se meze nekladou.
 2. Systém mezníků
  Mezníky jsou předem domluvené částečné platby v rámci jednoho projektu. Lze tedy projekt rozdělit do několika fází, kdy každá fáze je spjatá s úhradou předem specifikované částky. V rámci samotného mezníku bude možné vymezit další předem domluvené podmínky nutné pro výplatu, každá platba je tedy uhrazena jen v předem definovaných případech. Tento systém slouží jako ochrana obou stran v rámci projektu, jelikož se nemůže stát, že by po dokončení části projektu nedostal pracovník ničeho zaplaceno, a zároveň zadavatel má před úhradou jistotu, že práce na projektu probíhá dle jeho zadání.
 3. Rozhodčí řízení
  Na tomto systému aktuálně pracujeme nejintenzivněji, kdy se jedná o plnohodnotnou náhradu soudního řízení v případě sporu mezi uživateli, který je právně závazný a řádně vymahatelný. V rámci tohoto systému je kladen důraz na transparentnost, rychlost a efektivitu řízení, a zároveň samozřejmě řádné a spravedlivé posouzení předmětného sporu, tak aby byly minimalizovány náklady na spor a bylo zajištěno vydání meritorního rozhodnutí v časovém rámci, který nebude mít vliv na hodnotu plnění projektu.
 4. Další způsoby platby
  Jelikož je nyní možné uskutečnit úhradu pouze převodem na účet, chtěli bychom tento proces také usnadnit, a to přidáním dalších platebních možností, např. kartou, Paypal atd. Bohužel velkou nevýhodou těchto platebních způsobu jsou náklady spojené se zpracováním platby oprávněným subjektem, které značně zvyšují celkové náklady na uskutečnění projektu. Přesto máme v plánu tuto možnost v dohledné době na portál přidat.
 5. Implementace Bitcoin, potažmo dalších kryptoměn
  Koncept kryptoměn považujeme za technologii, jež má potenciál v nadcházejících letech zcela změnit naše chápání a užívání platebních prostředků. Z tohoto důvodu pracujeme také na je implementaci jednoduchého systému, který bude umožňovat jak vklady tak výběry ve vybraných kryptoměnách.
 6. Implementace PGP šifrování pro zprávy
  Pro lepší ochranu citlivých údajů uživatelů sdílených pomocí portálu bude umožněno šifrovat vzájemné zprávy pomocí PGP.
 7. Pracovní příležitosti/nabídky
  V dohledné době také přidáme možnost přidávat klasické pracovní nabídky a inzeráty.
 8. Další možnosti projektu
  Postupně budeme také rozšiřovat možnosti nastavení projektu, např. výše požadované zálohy, kompletní předplacení projektu, soukromý projekt atd.

Dále také pracujeme na implementaci dvou-faktorové autentizace pomocí mobilního telefonu pro kritické úkony (uzavření smlouvy, výběr finančních prostředků…), která bude následně rozšířena na všechny úkony provedené na portále s opt-in možností.

V posledním, také již máme koncept pro „Bázi znalostí“ s návody a tutoriály, abychom novým uživatelům co nejvíce zjednodušili práci na portále.

Velice si ceníme Vaší zpětné vazby, proto, pokud máte návrhy na zlepšení, nebo otázky ohledně portálu, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, nebo přímo na emailu info@workon.cz.

Váš workon.cz tým